Arbetsmarknad, integration och näringsliv

Värnamo ska vara en välkomnande kommun, där alla människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Värnamo ska vara en välkomnande kommun, där alla människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar. En  stark entreprenörsanda och utbildning som tryggar kompetensförsörjningen och innovation skapar  förutsättningar för detta. Genom att varje människa ges möjligheten att växa och komma till sin rätt skapar vi  tillsammans en välmående och expansiv kommun. 

Vi moderater arbetar för att företagsklimatet i Värnamo kommun ska bli ett av Sveriges bästa. Det är ett  hållbart näringsliv med bredd som skapar förutsättningar för hög sysselsättning. Vi vill göra det lättare för små  och mellanstora företag att bli delaktiga vid kommunala upphandlingar, samt ge alla företag god tillgång och  bra service när det gäller mark och lokaler i hela kommunen. 

I samband med exploatering och utveckling av hela kommunen är det viktigt att betona landsbygden. Den har  en stor potential att utveckla de gröna, besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen tillsammans med centrala  Värnamo. Besöksnäringen växer och är en av de branscher som i högre utsträckning kan dra nytta av den  kompetens som finns bland nyanlända på arbetsmarknaden. 

Vi vill att Värnamo ska bli ännu bättre på integration. För det krävs gemensamma satsningar med näringsliv,  skola, civilsamhälle och andra aktörer som ger människor möjligheten att växa 

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för: 

Krafttag mot brottslighet som drabbar näringslivet i Värnamo kommun! 

 • Att kommunen utvecklar det brottsförebyggande rådet med representation från näringsliv,  lokalpolis och kommunens säkerhetssamordnare.  
 • Att kommunen kartlägger och tar fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet.
 • Att kommunen verkar för att skapa företagssamverkan likt grannsamverkan mellan fastighetsägare,  boende och näringsidkare tillsammans med lokalpolisen. 

Minska regelkrånglet för näringslivet i kontakt med Värnamo kommun 

 • Att kommunen inrätta servicegarantier om vad företag kan förvänta sig och kompensation  om det inte följs. 
 • Att kommunen inrätta ytterligare e-tjänster som underlättar företagens ansökningar.
 • Att kommunen tydliggör en väg in som samordnar företagens ärenden genom hela processen. 
 • Att jämförelser med andra kommuner genomförs regelbundet för att säkerställa att avgifter,  handläggningstider och service är likvärdig. 
 • Att kommunen säkerställer att tjänstepersoner med företagskontakt ger en bra och effektiv  hantering i kontakt med näringslivet. 
 • Att kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet fokuserar på att göra det lätt att göra rätt.
 • Att säkerställa att kommunens avgifter för kommunal tillsyn är transparent, tydlig och välgrundade. 

Värnamo kommun – En kommun som är effektiv att investera i 

 • Att kommunen säkerställer att det finns tillräckligt med förberedd mark och detaljplaner för nya och  växande företag. 
 • Att detaljplanerna inte ska vara mer detaljerade än nödvändigt, så att företag kan anpassa lokalerna efter sina behov. 
 • Att kommunen vässa sina interna processer för att vara snabba vid etablerings- och  expanderingsförfrågningar. 

Värnamo kommun – en kommun där du får mycket välfärd för pengarna  

 • Att kommunen arbetar med strategiska upphandlingar i syfte att få in fler lokala anbud.
 • Att kommunen nyttjar utförarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om  upphandling. 
 • Att kommunen regelbundet gör genomlysningar av kommunens verksamheter för att säkerställa att  ingen osund konkurrens förekommer. 
 • Att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar, företag  eller stiftelser.  

Integration 

 • Att införa språkförskola för barn med annat modersmål än svenska 
 • Att kommunen samordnar praktikplatser inom såväl näringslivets som kommunens verksamheter med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och bristyrken för SFI-studerande. 
 • Att Campus Värnamo med flera ges möjlighet att starta utbildning inom yrkessvenska.
 • Att kommunen inför en lokalt anpassad sverigeintroduktion (likt Växjömodellen)  – Med lokal kursplan, lokala kunskapsmål, lokal examination och krav på full närvaro för att erhålla  försörjningsstöd 
 • Att säkerställa motprestation för försörjningsstöd