Ekonomi

Ett Moderat ledarskap och överskott i ekonomin ger marginaler och stabilitet.

Ett Moderat ledarskap och överskott i ekonomin ger marginaler och stabilitet. Prognoser visar att  kommunsverige behöver rusta för sämre tider, att skatteintäkter väntas minska och bidragskostnaderna öka.  En budget som prioriterar välfärdens kärna före byråkrati och särintressen är nödvändig för kvalité och  trygghet för invånare i Värnamo kommun. Ordning och reda. Noggrannhet och försiktighet är ledord när vi  budgeterar med dina pengar. Kommunen ska vara effektiv och prioritera kärnverksamheten. 

Värnamo är en växande kommun och tillsammans med föreningar och företag skapar vi förutsättningarna för  en kommun med tillväxt även i framtiden. Värnamo kommun har utvecklats starkt de senaste åren och det  möjliggör investeringar i både välfärd och bättre service till alla boende i vår kommun. För att Värnamo ska  fortsätta växa behöver företag, föreningar och människor ges bästa förutsättningar för detta. Det finns två  särskilt viktiga frågor för framtidens tillväxt; god kompetensförsörjning, samt digitala kommunikationer och  infrastruktur. Därför satsar vi Moderaterna på dessa områden.

Det är företagen och deras anställda  tillsammans med Värnamoborna som sammantaget är den viktigaste tillväxtmotorn för vår kommun.  Vi moderater arbetar för fortsatt god ekonomisk hushållning. Genom att sätta upp ett överskottsmål på minst  2,5 procent över de kommande åren bygger vi ekonomisk stabilitet, vilket är en grundförutsättning för att möta  framtidens utmaningar. När fler Värnamobor driver företag och fler får möjligheten att gå till ett arbete varje  morgon, ökar andelen som betalar skatt. Det skapar förutsättningarna för en trygg och hållbar kommun med  hög livskvalitet. 

Värnamo kommuns nämnder och styrelser ska driva verksamheten effektivt genom att hela tiden sträva efter  god måluppfyllelse i förhållande till det ekonomiska resultatet. En ordnad ekonomi i goda tider är ett måste för  att kunna stå starkt även i sämre tider. Därför är det viktigt att nämnder och styrelser arbetar för ökad  konkurrensutsättning inom sina ansvarsområden. Det sker exempelvis genom att pröva olika driftsformer för  att hitta den som passar respektive verksamhet bäst. Ökad valfrihet och en mångfald av utförare är positivt för  så väl invånare som för effektiviteten inom de kommunala verksamheterna. 

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för: 

  • Att kommunen prioriterar insatser som gör att man är en attraktiv arbetsgivare.
  • Att kommunen undersöker möjligheterna för ett kommunalt tjänstemannaansvar.
  • Att kommunen prioriterar investeringar som är hållbara över tid. 
  • Att stärka arbetslinjen och kraven för motprestation i syfte att göra sig anställningsbar.
  • Att kommunen prioriterar kärnverksamhet och insatser där det ger effekt för medborgaren.
  • Att alla medarbetare i kommunen har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
  • Att misstanke om bidragsbrott polisanmäls.
  • Att hembesök genomförs vid behov för att säkerställa korrekta uppgifter i samband med  försörjningsstöd.
  • Att alla felaktigt utbetalda bidrag ska återkrävas.
  • Reducerat eller indraget studiestöd till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt  försörjningsstöd