En kunskapsskola för alla

Grunden för ett rättvist samhälle där alla kan komma till sin rätt, oavsett bakgrund, är en kunskapsfokuserad  skola som ser alla barn.

Grunden för ett rättvist samhälle där alla kan komma till sin rätt, oavsett bakgrund, är en kunskapsfokuserad  skola som ser alla barn. Lärarna ska ha hög status och det ska vara studiero i klassrummet. Otrygghet, oordning  och brist på lärarledd undervisning drabbar särskilt elever från studieovana hem. Det ska inte spela någon roll  varifrån du kommer, det viktiga är vart du är på väg.  

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar med: 

 Trygghet och studiero 

 • Att lärarnas tid ska ägnas åt undervisning. Utred effekterna av att införa heltidsmentorer i kommunens  skolor. 
 • Att öka den fysisk aktivitet utanför lektionstid för att minska stöket i klassrummet. Inför rastvakter  med ansvar för fysisk aktivitet på rasterna.  
 • Att lärarnas befogenheter ska vara tillräckliga för att garantera en lugn och trygg skolmiljö. Tydliggör  lärarens befogenheter och utbilda skolledning i vilka befogenheter som lärare har och vad de behöver  stötta sin personal inom.  

 Storsatsa på elevhälsan 

 • Att säkerställa att elevhälsan är dimensionerad efter behov. Exempelvis genom fler specialpedagoger  och speciallärare på alla nivåer för att tidigt fånga upp och stötta elever som riskerar att inte nå målen.
 • Att öka samverkan mellan förvaltningarna genom exempelvis TSI (Tidigt samordnade insatser)  

 Alla ska komma till sin rätt 

 • Att ett kompetenslyft genomförs med all personal inom skolan om att förstå och bemöta barn och  unga med neuropsykiatriska diagnoser.  
 • Att göra en översyn av skolmiljöerna i syfte att underlätta för elever med särskilda behov. 

 Möjliggör alternativa utbildningsvägar 

 • Att kommunen ser över förutsättningarna att skapa fler lärlingsprogram inom gymnasieskola och VUX. 
 • Att möjliggöra för elever att läsa sin yrkesutbildning med gymnasial lärlingsanställning.
 • Att skapa förutsättningar för fler intraprenader inom barnomsorg och skola som på sikt kan övergå till  friskolor och på så sätt öka konkurrensen och kvalitén inom skolan.  

 Behåll kompetens inom skola och barnomsorg 

 • Att göra jobben inom skola och barnomsorg attraktivare. Exempelvis genom färre elever per klass och  färre barn i förskolegrupperna.  
 • Att möjliggöra för individuell kompetensutveckling  
 • Att undersöka om dokumentationen kan flyttas från pedagoger till andra resurser och kraftigt  reduceras i gymnasieskolan där krav på dokumentation saknas.  

 Gör kommunen till ett starkt lärcenter 

 • Att bygg en stark skola med en röd tråd från förskola till gymnasieskola där entreprenörskap ska  genomsyra undervisningen för att utveckla den företagsanda som präglar vår region.
 • Att stärk yrkesutbildningarna och öka samverkan med näringslivet.  
 • Att Campus Värnamo och privata utbildningssamordnare kan växa med fler yrkeshögskoleutbildningar  som möter företagens behov av kompetens.