Miljö och klimat

I Värnamo kommun ska det vara lätt att göra gröna val

I Värnamo kommun ska det vara lätt att göra gröna val! Vi vill driva en växande grön kommun med en långsiktig  hållbar utveckling. Därför anser vi att det är viktigt att våra verksamheter bedrivs effektivt och med en låg  miljöpåverkan. Vi vill fortsätta arbetet för hållbar utveckling och har därför förstärkt kopplingen till FN:s globala  mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 i vårt utvecklingsarbete.  

Miljö, folkhälsa och hållbarhet är egentligen ett uttryck för en bra livskvalitet för alla. Vi vill fortsätta arbeta för  att Värnamo ska fortsätta vara en miljökommun i framkant. Därför är det viktigt att nämnder och styrelser  arbetar för att deras verksamheter ska bedrivas effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och  ekonomiska resurser. 

Moderaterna i Värnamo kommun föreslår: 

  • Att kommunen säkerställer infrastruktur för elbilsladdning 
  • Att verka för att det byggs fler laddstolpar i kommunen 
  • Att utveckla mer digital service på biblioteken 
  • Att utreda och förändra kollektivtrafiken i syfte att fler ska åka med bussarna 
  • Att öka miljörådgivning från kommunen till närigliv och medborgare 
  • Att verka för utbyggnad av solceller i kommunen 
  • Att utveckla gröna rekreationsområden 
  • Att kommunen gör insatser för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. Exempelvis genom ökad grad av sedumtak vid nyproduktion