2024-05-27 Alliansens budgetförslag 2025 med plan 2026-2027

Alliansen presenterade idag sin budget för 2025 med plan för 2026-2027

Under presskonferens med Alliansen presenterade styret sin budget för år 2025
med plan för 2026-2027. En ansvarsfull budget med flera satsningar i de
kommunala kärnverksamheterna.

I samband med budget 2025 gör Alliansen bland annat följande satsningar:

 • Skattesatsen, 21,52 %, är oförändrad i vårt förslag till budget
 • Kommunstyrelsen, inrättandet av en Innovationspott om 2 miljoner
  kronor för att stimulera förändrade arbetssätt och innovativa idéer som bidrar till en effektivare förvaltning.
 • Kommunstyrelsen – personalutskottet, satsning om 1 miljon kronor för insatser kopplade attraktiv arbetsgivare
  och minskade sjukskrivningstal.
 • Barn- och utbildningsnämnden, anslag om 450.000 kronor för att bibehålla och utveckla antalet elevplatser inom
  kulturskolan.
 • Barn- och utbildningsnämnden, anslag om 3 miljoner under år 2025 för fortsatta satsningar för likvärdig
  utbildning och delningstal.
 • Barn- och utbildningsnämnden, ramökning om 5 miljoner för att bibehålla landsbygdsskolor och ”nattis”.
 • Omsorgsnämnden, anslag om 9 miljoner för äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst.
 • Medborgarnämnden, anslag om 200.000 kronor för att inrätta en social fond.
 • Teknik- och fritidsnämnden, anslag om 300.000 kronor för ökat anläggningsbidrag till föreningar med
  egna verksamhetslokaler.
 • Teknik- och fritidsnämnden, anslag om 200.000 kronor för ökat stiftelsebidrag till stiftelsen Forshedabadet.
 • Samhällsbyggnadsnämnden, ramökning om 600.000 kronor till räddningstjänsten.
 • Kulturnämnden, anslag om 600.000 kronor årligen under åren 2025–2027 för att bibehålla och utveckla det
  kulturella utbudet, exempelvis Värnamo filmhistoriska festival.
 • Servicenämnden, anslag om 250.000 kronor under åren 2025 och 2026 för att arbeta med innovation och
  effektiv förvaltning.
 • Kommunstyrelsen, ramökning om 650.000 kronor för förstärkning av löneadministration med fokus på
  bland annat kommunövergripande personalförmåner.

  Enligt Värnamo kommuns målstyrningsmodell finns möjlighet att besluta om strategiska perspektiv och uppdrag till verksamheten.

  – Uppdra till kommunstyrelsen att utforma rutin för nämndernas ansökan om medel från kommunstyrelsens Innovationspott. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2024.

  – Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genom konkurrensutsättning öka utbudet inom yrkesinriktad vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.
  Kommunstyrelsen, anslag om 200.000 kronor för projektet ”Styr framåt”.

  – Uppdra till Omsorgsnämnden att fastställa dygnsersättning inom särskilt boende för äldre (SÄBO) i syfte att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.

  – Uppdra till Omsorgsnämnden att upprätta avtal för konceptet ”trygghetsboende”. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.

  – Uppdra till Medborgarnämnden att upprätta riktlinjer för social fond. Fondens syfte är att stimulera en meningsfull fritid för personer med socioekonomisk utsatthet. Förslaget bör ta hänsyn till regeringens satsning ”Fritidskortet”. Redovisas till kommunstyrelsen senast 31 december 2024.

  – Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden arbeta fram en modell för volymkompensation för nya projekt/ytor från och med år 2025. Volymkompensation ska endast utgå för politiskt beslutade projekt/ytor. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.

  – Uppdra till kommunstyrelsen att utforma en tillväxtkampanj tillsammans med näringslivet för att marknadsföra Värnamo kommun i syfte att öka attraktiviteten för kommunen, locka nya invånare och trygga kompetensförsörjningen. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2025.

  – Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden avyttra byggnader som inte används för kommunal kärnverksamhet eller i så kallat strategiskt läge.

Ta del av budgeten i sin helhet här:
Alliansen Investeringsbudget 2025 plan 2026-2029 240523
Alliansens budgetförslag 2025 och plan 2026-2027
Resultat-, Balans-, Kassaflödesbudget och finansiella mål 2025-2027
Alliansen Driftbudget 2025-2027 240523

Budgeten (PP):
Presskonferens – Alliansens budgetförslag 2025 med plan

 

Dela på Sociala Medier